gazatte

papertags1

papertags2

3papertagsin

4papertag s

papertags 05

papertags 06

7papersin

සහාධිපත්‍ය පුවත්පත

frontsadhipathya paper

Special Notice පී.ඩී.එෆ් (PDF) මුද්‍රණය ඊ-තැපැල
ලියන ලද්දේ Administrator   
2020 ඔක්තෝබර් 22 වෙනි බ්‍රහස්පතින්දා, 05:06
There are no translations available.

Important Notice

To all Management Corporations/ Management Committees and residents of condominium properties

Official functions of the Condominium Management Authority have come to a standstill in the wake of the curfew imposed by the government following the outbreak of Corona or Covid-19 global pandemic.

If you have any problems regarding the maintenance activities carried out by Management Corporations/ Management Committees established in condominium properties, you are kindly requested to contact the following telephone numbers in order to ensure the continuity of the following services offered to the residents of condominium properties, until the situation in the country returns to normal Property developers too can contact the Authority using these numbers in the event of any problematic situation.

  • Counselling services for property developers for problems encountered by them on account of the current situation.
  • Active maintenance of Management Corporations/ Management Committees
  • Unauthorized constructions
  • Legal issues in a condominium property

Inquiries

No.

Name

Designation

Contact No

01.

Mrs.Nayana Palpita

A.G.M.(Regulatory)

0112323366

02.

Miss.Nisansala Illeperuma

A.G.M.(Legal)

0112335351

03.

Mr.Ranjula Hewage

A.G.M.(O/Maintenance)

0112421387

04.

Mr.Sajeewa Chandana

A.G.M.(O/Maintenance)

0112333439

05.

Mrs.Pushpamalee Jayathunga

A.G.M.(O/Maintenance)Actg.

0112447429

06.

Mrs.Samantha Ampagala

Customer Care Officer

0112391669

If you experience any manpower shortage in maintaining and managing common amenities and common elements in your housing scheme, (due to poor attendance of employees resulting from the prevailing situation), please make arrangements to convene a meeting of the management council and put in place a suitable programme for the maintenance of common elements and common amenities in consultation with residents.

Further, you are instructed to strictly adhere to recommended health practices in using common elements such as handrails, lifts, gymnasiums, swimming pool, corridors, parking lots and community hall and other open spaces.

We wish to bring to your kind notice that it is extremely important for Management Corporations/ Management Committees to follow these instructions creating awareness amongst residents until such time there is an improvement in the situation of the country.

Thank You

Chairman                                                                                                                                                                  Condominium Management Authority

 

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2020 ඔක්තෝබර් 22 වෙනි බ්‍රහස්පතින්දා, 05:10
 
කතුහිමිකම © 2021 Open Source Matters. සියළු හිමිකම් ඇවිරිනි.
ජූම්ලා! යනු GNU/GPL වරපත යටතේ නිකුත් වූ නිදහස් මෘදුකාංගයකි
බැනරය