gazatte

papertags1

papertags2

3papertagsin

4papertag s

papertags 05

papertags 06

7papersin

සහාධිපත්‍ය පුවත්පත

frontsadhipathya paper

General Manager පී.ඩී.එෆ් (PDF) මුද්‍රණය ඊ-තැපැල
ලියන ලද්දේ Administrator   
2020 දෙසැම්බර් 05 වෙනි සෙනසුරාදා, 06:39
There are no translations available.

Dr. Indugm 04nil Liyanage appointed Condominium Management Authority General ManagerDr. Indunil Liyanage, senior manager and marketing professional assumed duties as the General Manager of Condominium Management Authority (CMA) of Sri Lanka. Prior to joining CMA, Dr. Liyanage served as a Director / Consultant at CCPI Management Holding (pvt) Ltd and the former Chief Marketing Officer (CMO) of the Bank of Ceylon since 2012.

He was the Assistant Vice President – Head of Marketing at NDB Bank, Sri Lanka since 2005. Dr. Liyanage , being a Key Management Personnel (KMP) and industry expert with hands – on experience in management, marketing and sales and was responsible for managing No. 1 product categories and brands in the country. His career experience covers fast-moving consumer goods (FMCG) industry as a Product Manager and Financial Services industry as a Marketing Manager, Assistant Vice President – Head of Marketing and Chief Marketing Officer (CMO) in local and international banks in Sri Lanka and Management Consultancy services as a Director/Consult. His wide array of extensive experience over 30 years in many organizations covers agriculture, consumer and dairy products and electronics, financial services industry and management consultancy services.

gm 04


 

 

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2020 දෙසැම්බර් 05 වෙනි සෙනසුරාදා, 07:02
 
කතුහිමිකම © 2021 Open Source Matters. සියළු හිමිකම් ඇවිරිනි.
ජූම්ලා! යනු GNU/GPL වරපත යටතේ නිකුත් වූ නිදහස් මෘදුකාංගයකි
බැනරය