Home කලමනාකරණ සංස්ථා කළමනාකරණ සංස්ථාවේ වගකීම්

papertags1

papertags2

3papertagsin

4papertag s

papertags 05

papertags 06

7papersin

gazatte

සහාධිපත්‍ය පුවත්පත

frontsadhipathya paper

MC Responsible පී.ඩී.එෆ් (PDF) මුද්‍රණය ඊ-තැපැල
ලියන ලද්දේ Administrator   
2011 නොවැම්බර් 28 වෙනි සදුදා, 08:31
There are no translations available.

කළමනාකරණ සංස්ථාවේ වගකීම්


කළමනාකරණ සංස්ථාවේ මූලිකම කාර්යය වනුයේ සියළුම අයිතිකරුවන්ගේ යහපත සැලසෙන ආකාරයෙන් පොදු අංගෝපාංග කලමනාකරණය කර නිසි අයුරින් පවත්වාගෙන යාම සහ ඒවා සේවයට ගත හැකි අයුරින් පවත්වාගෙන යාම සහ ඒවා සේවයට ගත හකි මනා තත්වයෙන් තබා ගැනීමයි .


1982 අංක පනතේ දෙවන උපලේඛණයේ වගන්තිවල දැක්වෙන පරිදි අයිතිකරුවෙකු විසින් හා කලමනාකරණ සංස්ථාව විසින් පිළිපැදිය යුතු කාර්යන් මෙසේ දක්වා ඇත .


1. පොදු අංගෝපාංග කලමනාකරණය කර නිසි අයුරින් පවත්වාගෙන යාම සහ ඒවා සේවයට ගත හැකි මනා තත්වයෙන් තබා ගැනීම එහි මූලික කාර්යයකි .

 

 • සහාධිපත්‍ය දේපළේ ඇත්තා වූද ඒකක එකකට වඩා වැඩි ගනණක් සදහා පොදු අංගෝපාංග භුක්ති විදීම සම්බන්ධයෙන් පාව්ච්චි කළ හැහි වූද , විදුලි සෝපාන ඇතුලු උපකරණ සහ සවිකිරීම් යහපත් වූද , සේවය සැලස්විය හැකි වූද ලෙස අළුත්වැඩියා කොට යහපත් තත්වයකින් නඩත්තු කල යුතුය.
 • හැකි අවස්ථාවලදී පොදු අංගෝපාංග මත තණමළු සහ උද්‍යාන පිහිටුවා නඩත්තු කල යුතුය .
 • ඒකක එකකට වැඩි ගණනක් පොදු අංගෝපාංග භුක්ති විදීම සම්බන්ධයෙන් භාවිතාකරනු ලැබිය හැකි මළනල සහ වයර් නඩත්තු කිරීම සහ අවශ්‍ය අවස්ථාවල අළුත්කිරීම්ද කළ යුතුය.
 • අයිතිකරුවෙකුගේ හෝ ඔහුගේ ඒකකයේ ලියාපදිංචි උකස් හිමියකුගේ ලිඛිත ඉල්ලීම මත අවස්ථාවොචිත පරිදි ඒ අයිතිකරුට හෝ උකස් හිමියාට හෝ අයිතිකරු හෝ උකස් හිමියා විසින් ලියවිල්ලකින් බලය දෙන තැනැත්තෙකුට සංස්ථාව විසින් ඇති කරන ලද සියළු රක්ෂණ ඔප්පු සහ ඒ ඔප්පු වෙනුවෙන් ගෙවන ලද වාරමුදල් සදහා වූ අන්තිම කුවිතාන්සි සැපයිය යුතුය .
 • ගොඩනැගිල්ල ගිනි හා වෙනත් අනතුරු සම්බන්ධයෙන් පවත්නා අගයට සරිලන පරිදි රක්ෂණය කල යුතුය
 • ගොඩනැගිල්ලට සිදු වූ අලාභ හානි සම්බන්දයෙන් ලැබුනු රක්ෂණ මුදල ඒ ගොඩනැගිල්ල නැවත ඉදිකිරීම හා යථා තත්වයට පත් කිරීම සදහා නොපමාව යෙදවිය යුතුය.
 • පොදු අංගෝපාංග වලට සිදුකරන යම් පීඩාවක් නතර කිරීමට නියම කරමින් , හෝ සහාධිපත්‍ය දේපලෙහි පොදු අංගෝපාංග හෝ ගොඩනැගිල්ලක් සම්බන්ධයෙන් කළ යුතු අළුත්වැඩියාවන් වැඩිදියුණු  කිරීම් නියම කරමින් රජයේ හෝ පොදු හෝ ව්‍යවස්ථාපිත අධිකරණයක් විසින් කරනු ලබන දන්වීමක් අනුව කටයුතු කල යුතු ය .
 • අනුමත ගොඩනැගිලි සැලසුම උල්ලංඝනය කරමින් සහාධිපත්‍ය දේපල ( හෝ ) අර්ධ සහාධිපත්‍ය දේපළට බලපාන්නා වූ යම් අනවසර ඉදිකිරීමක් ඉවත් කරන ලෙස නියම කරමින් රජය විසින් හෝ යම් රජයේ බලධාරියෙකු විසින් කරනු ලබන දැන්වීමකට හෝ  නියමයකට අනුකූලව කටයුතු කිරීම සහ එවැනි ඉවත් කිරීමක් සදහා සහායවන ලෙසට සහාධිපත්‍ය කලමනාකරණ අධිකාරියෙන් හෝ පළාත් පාලන ආයතනයෙන් හෝ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියෙන් හෝ ඉල්ලා සිටීම ද එයට අයත් කටයුත්තකි .
 • ගොඩනැගිල්ලේ සහධිපත්‍ය කොටස් සියල්ල සදහා ජලය , විදුලි බලය , සහ වෙනත් උපයෝගිතාවයන් සැපයීම සදහා ජාතික ජල සම්පාදන හා ජල පවාහන මණ්ඩලය , පලාත් පාලන ආයතන , සහ වෙනත් යම් බලපත්‍රලාභීන් සමග ගිවිස ගැනීම සහ එම පරිභෝජන සදහා සේවා ගාස්තු හා මාසික ගාස්තු අයකර ගැනීම මත සහාධිපත්‍ය කොටස් සියල්ලටම එම සේවාවන් සැපයිය යුතුය .
 • ජාතික ජල සම්පාදන මණ්ඩලය විසින් හො ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය විසින් හෝ පළාත් පළාත් පාලන ආයතන විසින් පළාත් පාලන ආයතන හෝ වෙනත් බල මණ්ඩලයක් හො බලපත්‍රලාභියෙකු විසින් සපයන ලද ජලය , විදුලිය සහ වෙනත් උපයෝගිතාවයන් පරිභෝජනයේදී මාසික ගාස්තු අයකර ගැනීමට එම උපයෝගිතාවයන් සදහා වූ පුද්ගලික සම්බන්දතාවයන් විසන්ධි කිරීම මාර්ගයෙන් සහ ඒකක අයිතිකරු විසින් කලමනාකරණ සංස්ථාවට අදාල ගාස්තු ගෙවනතෙක් අදාල ස්ථානවලට ලබාදෙන සැපයුම් දිගටම විසන්ධිකර තැබීමට පියවර ගැනීම මගින් නිසි ලෙස සම්පත් කලමනාකරණය ද කළ යුතුය .
 • ඉහත සියළු කාර්යයන් සදහා අදාල සහාධිපත්‍ය කොටස්වල අයිතිකරුවන්ගේ කොටස් වල පංගුවට ක්‍රමානකූලව සහාධිපත්‍ය කොටස් සියල්ලේම අයිතිකරුවන්ගෙන් මාසික දායක මුදලක් අය කිරීම මගින් කලමනාකරණය සදහා අරමුදල් රැස් කළ යුතුය .

 

 
කතුහිමිකම © 2024 Open Source Matters. සියළු හිමිකම් ඇවිරිනි.
ජූම්ලා! යනු GNU/GPL වරපත යටතේ නිකුත් වූ නිදහස් මෘදුකාංගයකි
බැනරය