papertags1

papertags2

3papertagsin

4papertag s

papertags 05

papertags 06

7papersin

gazatte

සහාධිපත්‍ය පුවත්පත

frontsadhipathya paper

Gazette පී.ඩී.එෆ් (PDF) මුද්‍රණය ඊ-තැපැල
ලියන ලද්දේ Administrator   
2020 මැයි 01 වෙනි සිකුරාදා, 15:20
There are no translations available.

The Gazette of Democratic Socialist Republic of Sri lanka

                                        Extraordinary

No 2026/25 Published of 2017.07.05

Click here for Downloard - SINHALA  | TAMIL | ENGLISH

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2020 මැයි 01 වෙනි සිකුරාදා, 15:36
 
කතුහිමිකම © 2024 Open Source Matters. සියළු හිමිකම් ඇවිරිනි.
ජූම්ලා! යනු GNU/GPL වරපත යටතේ නිකුත් වූ නිදහස් මෘදුකාංගයකි
බැනරය