papertags1

papertags2

3papertagsin

4papertag s

papertags 05

papertags 06

7papersin

gazatte

සහාධිපත්‍ය පුවත්පත

frontsadhipathya paper

Notice to MC.s පී.ඩී.එෆ් (PDF) මුද්‍රණය ඊ-තැපැල
ලියන ලද්දේ Administrator   
2022 පෙබරවාරි 09 වෙනි බදාදා, 05:20
There are no translations available.

Notice To All Condominium Management Corporations with regard to Conservation of Electricity.


We wish to inform you that the Public Utilities Commission of Sri Lanka is making effort to ride through the difficult period in order to overcome the present energy crisis by requesting Condominium Management Authority to intervene and help in this regard.

Therefore, you are hereby requested to carry out the following guide lines with immediate effect with regard to providing electricity to the respective Condominium Complexes where there are generators.

  1. 1.The Management Corporations which are in possession of stand by Generators should make use of such generators to provide electricity at least a minimum of 2 Hrs. between 18.30 Hrs. to 22.30 Hrs. though out the week.

 

  1. 2.In this respect Ceylon Electricity Board has already offered a payment of Rs.36/KWh for bulk supply consumers who are willing to take part in this scheme.

Therefore you must immediately contact the respective area Engineer of the CEB and coordinate with him to make necessary arrangements as suggested by the Public Utilities Commission to support the CEB to conserve electricity energy during the peak hours and avoid general power outages.

Sampath Mallawarachchi,

General Manager (Actg.)

Condominium Management Authority

 
කතුහිමිකම © 2024 Open Source Matters. සියළු හිමිකම් ඇවිරිනි.
ජූම්ලා! යනු GNU/GPL වරපත යටතේ නිකුත් වූ නිදහස් මෘදුකාංගයකි
බැනරය